Program podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením - preambule

Dle cílů specifikovaných v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, jsou lidé svobodni a rovni si v důstojnosti i v právech. Dosažení tohoto cíle vyžaduje značné a trvalé úsilí neboť je doprovázeno existencí velkého množství bariér.

Zejména občané se zdravotním postižením se setkávají s bariérami nejen při hledání přístupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při získávání přístupu k informacím, ke vzdělání a pracovní kvalifikaci, ale rovněž při hledání zaměstnání a jeho udržení. Bariérou, která znesnadňuje vytváření rovných příležitostí, jsou postoje společnosti vůči lidem se zdravotním postižením, jejichž přímým důsledkem je podceňování této problematiky. Dosažení rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyžaduje řešení problémů v mnoha oblastech. Konkrétně to znamená, mimo jiné, odstranit diskriminaci, podporovat nezávislý způsob života a větší sociální integraci těchto osob.

Náhradní plnění

Společnost OLMAN SERVICE zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a může podle § 81 odst. 2, písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění, poskytnout svým odběratelům výrobky nebo služby pro účely náhradního plnění. 

Společnost je vedena v Katalogu zaměstnavatelů OZP při MPSV a je oprávněna poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou.

Náhradní plnění můžete využít, pokud jste firma s více než 25 zaměstnanci a nezaměstnáváte nebo nemůžete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Kalkulace náhradního plnění

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců
Počet zaměstnaných OZP
Objem zboží či služeb, které již byly nakoupeny jako náhradní plnění:

Splnění povinnosti nákupem zboží či služby ve výši
Splnění povinnosti odvodem do státního rozpočtu ve výši