Hodnotová oblast

Pravidla chování a jednání

Zákazník / trh

Ve středu našeho zájmu stojí stávající i potenciální zákazníci

Nabízíme jenom ty služby, které zvládneme k maximální spokojenosti zákazníka

Známe a plníme požadavky našich zákazníků

Chceme být spolehlivým partnerem pro našeho zákazníka

Společnost / prostředí

Zavazujeme se řídit všemi relevantními požadavky právních a ostatních závazných předpisů

Nedílnou součástí našich aktivit je rozvoj environmentálního povědomí zaměstnanců a povědomí o jejich povinnostech v oblasti BOZP

Budeme informovat vnitřní a vnější zainteresované strany o dopadech naší činnosti na životní prostředí a BOZP

Neustále budeme investovat do lidských, finančních a materiálních zdrojů za účelem prevence znečištění a zlepšování ochrany životního prostředí

Zavazujeme se preventivně působit v oblasti pracovních úrazů a poškození zdraví

Jsme společnosti, která poskytováním svých kvalitních služeb zajišťuje zdravější, krásnější a čistší prostředí pro naše zákazníky

Spolupracovníci

Každý zná své povinnosti a odpovědnosti

Kvalifikovaní a spokojení spolupracovníci jsou zárukou našeho zlepšování

Motivování spolupracovníci přináší výhody společnosti i zákazníkům

Týmová práce zvyšuje pružnost, schopnost a způsobilost

Stabilita na trhu a prosperita je zárukou jisté budoucnosti našich zaměstnanců